Odhlasovanie stravy

Riaditeľ našej školy Zástupcovia riaditeľa školy Kolektív našich učiteľov a ich mailové kontakty Panie vychovávateľky a ich mailové kontakty Úradné hodiny vedenia školy 1. A 1. B 2. A 2. B 3. A 3. B 4. A 4. B 5. A 5. B 6. A 7. A 7. B 8. A 9. A 9. C Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy Pomohli nám (sponzori našej školy) Objednávky Faktúry Zmluvy Zmluvy - tabuľka Školský vzdelávací a výchovný program Profil verejného obstarávateľa Povinné zverejňovanie informácií Link na eGov Obsadenie telocvične 2015/2016 Civilná ochrana

Informácie o škole

Kolektív našich učiteľov a ich mailové kontaktyToto je náš kolektív učiteľov v školskom roku 2015/2016 a naše mailové kontakty:

 

Mgr. Mária Marčeková – maria.marcekova.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: Slovenský jazyk a literatúra a Matematika

 

Mgr. Darina Mahútová - darina.mahutova.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: Slovenský jazyk a literatúra, Matematika, Anglický jazyk, Prvouka, Výtvarná výchova

 

 

PaedDr. Lenka Hudecová - lenka.hudecova.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: Slovenský jazyk a literatúra, Matematika, Anglický jazyk, Prvouka, Výtvarná výchova

 

Mgr. Mária Tóthová – maria.tothova.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: Slovenský jazyk a literatúra, Matematika, Anglický jazyk, Prvouka, Výtvarná výchova

 

Mgr. Elena Paňáková – elena.panakova.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: Slovenský jazyk a literatúra, Matematika, Prírodoveda, Vlastiveda, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Pracovné vyučovanie, Etická výchova

 

Mgr. Renáta Gúthová – renata.guthova.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: Slovenský jazyk a literatúra, Matematika, Anglický jazyk, Prírodoveda, Vlastiveda, Výtvarná výchova

 

Mgr. Alena Mackaničová – alena.mackanicova.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: Slovenský jazyk a literatúra, Matematika, Prvouka, Informatika, Výtvarná výchova, Telesná a športová výchova

 

Mgr. Zlatica Lajčiaková – zlatica.lajciakova.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: Slovenský jazyk a literatúra, Výchova umením, Výtvarná výchova

 

PaedDr. Mariana Gavláková – mariana.gavlakova.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: predmety Slovenský jazyk a literatúra, Matematika, Anglický jazyk, Prírodoveda, Vlastiveda, Výtvarná výchova, Telesná a športová výchova

 

Mgr. Ivana Papánková – ivana.papankova.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: Občianska náuka, Dejepis, Etická výchova, Výtvarná výchova, Telesná a športová výchova, Regionálna výchova

 

Mgr. Katarína Fodreková – katarina.fodrekova.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: Geografia, Biológia, Anglický jazyk

 

Mgr. Ján Laco – jan.laco.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: Chémia, Biológia, Telesná a športová výchova, Svet práce, Mediálna výchova

 

Ing. Eva Štaffenová – eva.staffenova.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: Matematika, Fyzika, Tvorba a ochrana životného prostredia, Svet práce

 

Mgr. Mariana Berzáková – mariana.berzakova.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: Matematika, Fyzika

 

Mgr. Anna Čelková – anna.celkova.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: Náboženská výchova - rímskokatolícka, Hudobná výchova, Tvorba a ochrana životného prostredia

 

Mgr. Amália Walterová – amalia.walterova.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: Slovenský jazyk a literatúra, Nemecký jazyk, Regionálna výchova

 

Mgr. Andrea Kavacká – andrea.kavacka.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: Telesná a športová výchova, Svet práce

 

Mgr. Kvetoslava Mištinová - kvetoslava.mistinova.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk

 

Mgr. Adriana Nováková Fanová - adriana.novakova.fanova.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: Dejepis, Nemecký jazyk

 

Mgr. Petra Schönová - petra.schonova.zsjarna@gmail.com

V súčasnosti vyučuje: Anglický jazyk, Výtvarná výchova, Mediálna výchova

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jarná 20 Žilina
  Jarná 20, 010 01 Žilina
  zsjarna@gmail.com
 • Pán riaditeľ: 041/763 44 75, mobil: 0948 045 951
  Pani tajomníčka: 041/724 32 03
  Odhlasovanie a prihlasovanie stravy: 041/763 44 39
  zsjarnahospodarka@gmail.com
  IČO: 37813277
  DIČ:2021669529

Fotogaléria